SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Art. 9. Scopul principal al Asociației TRĂIESC ÎN FLOREȘTI se subscrie implicării în problemele ce privesc Comuna Florești (indiferent de schimbarea statutului teritorial-administrativ), referitoare la elaborarea strategiilor pe problemele dezvoltării urbanistice, de infrastructură, socio-economice, culturale, educative, de formare profesională, sportive și a calității vieții, urmând protecția parcurilor și mediului înconjurător și informarea populației cu privire la drepturile și responsabilitățile cetățenești.

9.1. Scopul propus nu este limitativ, el putând fi extins în funcţie de necesităţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

9.2. Asociaţia va colabora, în condiţii de egalitate, cu alte organizaţii publice şi private, cu instituții publice, precum şi cu persoane fizice pentru a contribui la realizarea scopului pentru care s-a constituit.

Art. 10. În vederea realizării scopului pentru care se constituie, ASOCIAȚIA ”TRĂIESC ÎN FLOREŞTI” are următoarele obiective:

 1. creșterea calității vieții pentru toți cetățenii comunei Florești
 2. dezvoltarea durabilă și armonioasă a comunei Florești
 3. îmbunătățirea cadrului legislativ și practicilor în domeniile arhitecturii și urbanismului, al protecției monumentelor istorice și naturale și a mediului înconjurător, în concordanță cu normele europene
 4. îmbunătățirea participării cetățenilor și a asociațiilor profesionale ale societății civile în procesul de luare a deciziilor de interes public și comunitar
 5. îmbunătățirea procedurii de comunicare între autorități și autorități
 6. cultivarea și respectarea transparenței în deciziile autorităților publice în toate domeniile de interes pentru cetățenii comunei Florești
 7. întărirea controlului civic asupra administrației publice locale
 8. antrenarea cetățenilor comunei Florești la dezbateri publice pe temele majore privind calitatea vieții în comuna Florești
 9. promovarea imaginii comunei Florești în țară și străinătate
 10. stabilirea de relații cu organizații similare din toată lumea, în special din orașele înfrățite cu comuna Florești (dacă există),
 11. formarea profesională a persoanelor care îți caută loc de muncă sau care doresc să se recalifice

Art. 11. În vederea realizării obiectivelor, ASOCIAȚIA ”TRĂIESC ÎN FLOREŞTI” își propune desfășurarea unor activități precum:

 1. organizarea și participarea la dezbateri și acțiuni publice privind îmbunătățirea calității vieții în comuna Florești
 2. organizarea și participarea la dezbateri și acțiuni publice privind strategia de dezvoltare a comunei Florești
 3. organizarea și participarea la dezbateri privind păstrarea, crearea și protecția parcurilor și a zonelor verzi, precum și asigurarea unui mediu înconjurător sănătos pentru cetățenii comunei Florești
 4. medierea între grupuri de cetățeni, asociații profesionale și autoritățile publice în probleme ce privesc calitatea vieții, urbanism și protecția mediului
 5. colaborarea cu alte organizații nonprofit, cu asociații profesionale, autorități publice în probleme ce țin de calitatea vieții în comuna Florești
 6. atacarea în instanță a actelor ilegale ale autorităților publice în probleme ce privesc urbanismul, protecția monumentelor, protecția mediului înconjurător etc. ori intervenirea în instanță, în interes propriu sau în interesul persoanei/persoanelor prejudiciate
 7. editarea de publicații, crearea de materiale multimedia în problemele ce fac obiectul Asociației
 8. organizarea de către asociaţie de cursuri de formare profesională pentru a veni în sprijinul persoanelor care îți caută loc de muncă sau care doresc să se recalifice
 9. orice alte acțiuni ce asigură realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

MEMBRII, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA

Art. 12. Activitatea Asociației poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul şi acţionează pentru realizarea obiectivelor acestuia. Poate deveni membru al Asociației orice persoană de bună credinţă interesată de scopul acestuia, indiferent de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau convingeri politice, cu condiţia să se conformeze Statutului.

Art. 13. Categoriile de membri ai Asociației sunt:

 1. membri fondatori
 2. membri fondatori activi
 3. membri asociați activi
 4. membri asociați simpatizanți
 5. membri de onoare
 6. membri afiliaţi pe o perioadă nedeterminată

13.1. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la constituirea patrimoniului Asociației şi la înfiinţarea acesteia.

13.1.1. Membrii fondatori activi sunt membrii fondatori care nu au pierdut calitatea de membru al Asociației și care activează în cadrul Asociației.

13.2. Membrii asociați activi sunt membrii cu drepturi depline care au aderat ulterior la Asociație.

13.3. Membrii simpatizanți sunt membrii ai Asociației care doresc să sprijine în orice fel activitatile acesteia si isi asuma o atare calitate explicit.

13.4. Calitatea de membru de onoare și de membru asociat activ se hotărăște de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

13.4.1. Donatorii sau cei care într-o formă sau alta contribuie la creşterea patrimonului fară a presta o activitate concretă de voluntariat în cadrul programelor asociaţiei, pot primi la cerere calitatea de membri onorifici dacă se aprobă de Adunarea Generală şi vor fi astfel mentionaţi în documentele Asociaţiei.

13.4.2. Calitatea de membru asociat activ se dobândește în urma hotărârii adoptate de Adunarea Generală. Până atunci, orice persoană care completează actul de adeziune are calitatea de membru asociat simpatizant.

13.5. Poate deveni membru al Asociației orice persoană fizică, care aderă la prezentul statut şi la obiectivele asociaţiei fără nici o altă restricţie în afara condiţiilor prevăzute anterior şi care îşi manifestă în mod expres această dorinţă, printr-o cerere individuală.

Art. 14. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde:

a) prin excludere, în următoarele cazuri:

  • producerea de prejudicii morale şi materiale asociaţiei prin activitatea proprie desfăşurată;
  • încălcarea statutului şi a normelor recunoscute de Asociaţie în regulamentele proprii de organizare internă şi funcţionare, aprobate de organele de conducere, precum şi condamnarea pentru fapte penale;

b) la cerere; renunțarea la calitatea de membru se face în scris și se prezintă Consiliului Director cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data retragerii din Asociație și se aprobă de către Adunarea Generală

Excluderea membrilor se decide de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director sau la propunerea oricărui membru al Asociației, în situația în care:

– membrul a cărui excludere este solicitată a fost condamnat penal;

– se constata o culpa gravă în legătură cu activitatea acestuia, care ar putea aduce atingere imaginii publice a Asociației;

-producerea de grave prejudicii morale şi/sau materiale Asociaţiei;

-angajarea asociaţilor în scopuri contrare scopurilor Asociaţiei;

-încălcarea gravă a statutului asociaţiei;

-desfăşurarea de orice activităţi în numele asociaţiei fără a avea mandat pentru acestea;

-dezvăluirea oricăror informaţii care nu sunt publice fără a avea aprobare scrisa prealabilă;

– în cazul neplății cotizației stabilite de Adunarea Generală;

– în cazul în care membrul a comis fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile organelor de con­ducere ale Asociaţiei;

-orice altă situaţie gravă supusă hotărârii Adunării Generale.

Art. 15. Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 1. să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea Asociației, inclusiv asupra aspectelor financiare ale acesteia, să participe la acţiunile organizate de Asociație şi să facă propuneri către organele de conducere ale acesteia;
 2. să semnaleze problemele care decurg din activitatea proprie şi să facă propuneri pentru rezolvarea acestora;
 3. să participe la dezbaterea oricăror probleme aflate pe agenda Adunării Generale a Asociației;
 4. să consulte bazele de date, lucrările, publicaţiile şi orice materiale de care dispune Asociația şi să beneficieze de toate facilităţile oferite de aceasta;
 5. să beneficieze de toate înlesnirile şi facilităţile pe care Asociația le poate acorda membrilor săi;
 6. să le fie recunoscute interesele în toate contactele cu oficialităţile române;
 7. să fie informaţi cu privire la evenimentele importante pentru activitatea Asociației;
 8. să participe ca delegaţi ai asociaţiei la manifestările ce se înscriu în realizarea scopului asociaţiei;
 9. orice alte drepturi conferite prin prezentul Statut şi regulamentele interne ale Asociației.

Art. 16. Membrii fondatori activi si membrii asociati activi au în plus urmatoarele drepturi:

 1. să participe, în nume propriu sau prin reprezentanţi, la Adunarea Generală unde să facă uz de dreptul de vot şi să fie desemnaţi în organele Asociației, potrivit normelor de reprezentare, prevăzute în prezentul statut
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociației și în funcția de cenzor, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudinile și capacitățile necesare exercitării funcțiilor la care candidează, precum și dacă nu au suferit nici o condamnare penală;
 3. Să i se pună la dispoziție la cerere orice documente, rapoarte, dări de seamă, inclusiv asupra aspectelor financiare ale acesteia – restul membrilor primesc rapoartele periodic, nu la cerere

Art. 17. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri

 1. să respecte statutul Asociației, regulamentul intern şi orice acte emise de organele de conducere ale acestuia; regulamentele și hotărârile adunării generale și pe cele ale comitetului director
 2. să sprijine Asociația, în măsura posibilităţilor în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sale;
 3. să-și respecte obligațiile, inclusiv pe cele financiare și materiale, după caz, potrivit angajamentelor pe care și le-a asumat
 4. să participe la activităţi şi să-şi îndeplinească atribuţiile ce le revin
 5. să acționeze în cadrul Asociației conform scopului şi profilului moral al acesteia;
 6. să nu prejudicieze în nici un fel, printr-un comportament inadecvat, Asociația, interesele ei sau a membrilor săi;
 7. să promoveze scopul și obiectivele Asociației și să depună toate eforturile necesare pentru aducerea lor la îndeplinire
 8. să reprezinte alți membrii numai în baza unei procuri întocmite conform legii
 9. să notifice orice modificări privind datele personale

Art. 18. Membrii fondatori activi și membrii asociați activi au în plus următoarele îndatoriri:

 1. să plătească cotizaţiile stabilite de către organele de conducere
 2. să participe la lucrările Adunării Generale.

PATRIMONIUL ŞI RESURSE PATRIMONIALE

Art. 19. Patrimoniul Asociației este constituit conform dispoziţiilor legale şi este reprezentat de 400 lei, fiind constituit din aportul în numerar la membrilor fondatori, conform art. 7 din Statut.

        19.1. Patrimoniul Asociației se poate compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare.

Art. 20. Veniturile Asociației pot fi obţinute din:

 1. cotizaţiile anuale sau lunare ale membrilor;
 2. fonduri nerambursabile publice din România sau din străinătate, atrase pentru dezvoltarea proiectelor și programelor Asociației
 3. venituri proprii rezultate din activitățile derulate de membrii Asociației
 4. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 5. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 6. donaţii, sponsorizări subventii, drepturi de autor sau legate;
 7. venituri realizate din activități economice directe
 8. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii;
 9. venituri obținute în condițiile art 48 din OG 26/2000, actualizată, cu privire la asociații și fundații
 10. alte venituri prevazute de lege, venituri folosite exclusiv în realizarea scopului asociaţiei.

Art. 21. Cotizaţia este propusă de către Consiliul Director și rectificată de Adunarea Generală. Cuantumul cotizaţiei va fi stabilit în funcție de Regulamentul Intern al Asociației. Modificarea va fi adusă la cunoştinţa membrilor cu minim 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare.

Art. 22. Patrimoniul Asociației se poate completa cu veniturile realizate din proprietăţile Asociației, taxe non–profit percepute în condiţiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare.

22.1. Patrimoniul Asociației se mai completeaza şi cu veniturile realizate de unităţile economice anexa, fără personalitate juridică precum şi cu dividendele obţinute de la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat Asociația sau la care participă şi unde deţine acţiuni sau părţi sociale, după ce în prealabil au fost achitate taxele şi impozitele prevăzute de lege.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

22.2. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal sau scopurile secundare ce derivă din acesta.

Art. 23. Asociația poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susţinerea obiectului său de activitate; surplusul de profit, dacă există după vânzarea produselor şi plătirea tuturor taxelor şi a costurilor, va fi întotdeauna returnat în contul Asociației pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru finanţarea realizării scopului Asociației.

23.1. Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită nici unuia dintre membri organelor de conducere sau de administraţie, sau unei alte persoane fizice sau juridice membră a Asociației, cu excepţia plăţii salariilor şi a onorariilor stabilite.

Art. 24. Donaţiile, sponsorizarile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de invenţie, acţiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanţă, imobile şi terenuri.

24.1. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activitatea Asociației, fie că este vorba de continuarea activităţilor curente sau iniţierea altor activităţi care contribuie la atingerea scopului Asociației.

24.2. Pentru donaţiile condiţionate sau pentru cele cu destinaţie specificată prin actul de donaţie, donatorul va putea lua cunoştinţă de modul în care a fost utilizată donaţia sa, Asociația punându-i la dispoziţie rapoartele necesare.

Art. 25. Consiliul Director poate solicita contribuţii voluntare pentru scopuri precise. Pentru perioade speciale, poate fi aplicată o taxa suplimentară. Pentru utilizarea bunurilor societăţii pot fi colectate taxe, cu aprobarea Consiliului Director.

Art. 26. Persoanelor care nu sunt membri ai Asociației li se pot aplica taxe pentru:

 1. participarea la activităţile Asociației
 2. utilizarea resurselor Asociației
 3. includerea ne-membrilor în listele de corespondenţă

Art. 27. Natura cheltuielilor Asociației este :

 1. cheltuieli aferente realizării scopului Asociației:
 2. salarii, adaosuri şi aporturi la salarii, indemnizaţii, gratificaţii şi premii;
 3. impozite pe salarii, contribuţii pentru asigurări sociale şi indemnizaţii de somaj;
 4. procurare de cărţi şi publicaţii de specialitate, din ţară şi din străinătate;
 5. cheltuieli cu imprimatele, rechizitele şi tipăriturile;
 6. cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile (inclusiv internet)
 7. chirii şi cheltuieli aferente sediului (apă, gaz, energie electrică, termică etc.)
 8. cheltuieli de deplasare şi diurne, cheltuieli de cazare şi transport în interesul Asociației;
 9. promovare şi publicitate;
 10. alte cheltuieli.

27.1. Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare, cu respectarea condiţiilor privind necesitatea, oportunitatea şi economicitatea lor şi cu aprobarea Consiliului Director.

FILIALE, REPREZENTANŢE, SOCIETĂŢI

COMERCIALE, ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Art. 28. Asociația ca persoană juridică română poate înfiinţa filiale şi reprezentanţe, ca structuri teritoriale în ţară şi în străinătate cu respectarea prevederilor legale.

28.1. Asociația poate înfiinţa filiale ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociației. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociația, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociației.

Art. 29. Asociația poate numi reprezentanţi şi poate înfiinţa reprezentanţe, fără personalitate juridică în ţară şi în străinătate.

Art. 30. Filialele, reprezentanţele şi reprezentanţii Asociației se înfiinţează, se numesc şi funcţionează pe baza hotărârilor Adunării Generale, care are şi competenţa modificării, dizolvării, lichidării şi demiterii acestor structuri organizatorice.

30.1. Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a Adunarii Generala a Asociației. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii.

Art. 31. Asociația poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociația din activităţile acestor societăţi comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației.

31.1. Asociația poate desfaşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Art. 32. Regulamentul de organizare al activităţilor economice se aproba de către Consiliul Director, închiderea, dizolvarea şi lichidarea acestora se face pe baza hotărârii luate de Adunare Generală.

Art. 33. Prin decizia Consiliului Director, Asociația poate participa la înfiinţarea altor asociaţii şi fundaţii şi se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau din străinătate, având scopuri si activităţi similare cu ale sale şi care nu contravin prezentului statut.

ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI

Art. 34. Organele Asociației sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;
 3. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori;
 4. Președintele;
 5. Vicepreședinții;
 6. Consultanţi – Colaboratori.

Art. 35. Conducerea activităţilor curente, între şedintele Adunării Generale, este asigurată de Consiliul Director. Administrarea Asociației este asigurată de Preşedinte.

Art. 36. Controlul activităţilor şi finanţelor Asociației se efectuează de către cenzorul Asociației. Activitatea cenzorului este independentă de Consiliul Director şi de managmentul Asociației.

Art. 37. În realizarea scopului şi obiectului său de activitate, Asociația poate avea servicii specializate, a căror funcţionare şi organigramă se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de Consiliul Director.

Art. 38. Asociația poate fi reprezentat de persoane mandatate prin numiri ale Consiliului Director în vederea îndeplinirii unor acte şi a unor fapte concrete.

Secțiunea 1

Adunarea Generală

Art. 39. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației ”Trăiesc în Florești”, alcătuit din totalitatea membrilor fondatori activi şi membrilor asociati activi. Nici un membru nu poate să voteze prin corespondenţă, doar prin reprezentanţi mandataţi prin procură autentică.

Art. 40. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil al Asociației;
 3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
 5. constituirea de filiale;
 6. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 7. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 8. aprobarea primirii de noi membri;
 9. orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de statut.

Art. 41. Adunarea Generală a membrilor se întruneşte în sedinţa ordinară cel puţin o dată pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie

41.1. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor

41.2. Adunarea Generală are drept de coordonare și control permanent asupra Consiliului Director, a cenzorului/comisiei de cenzori, precum şi a întregii activităţi a asociaţiei.

Art. 42. Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/3 din numărul membrilor, prin înştiinţare în scris după cum este prevăzut în art. 41.2.

        Art. 42.1. Adunarea Generală se convoacă cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data fixată pen­tru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel putin 48 de ore înainte de data stabilită, în acest din urmă caz, dacă:

   1. se impune în mod necesar modificarea statutului;
   2. apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei sau orice alte situatii de criză;
   3. la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

Art. 42.2. Convocarea Adunării Generale este atributul Consiliului Director printr-un convocator scris care va cuprinde: data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau e-mail.

   1. O dată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a adunării generale, se pun la dispoziţia participanţilor şi materialele ce se supun dezbaterii.
   2. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 24 de ore înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

Art. 43. La Adunarea Generală participă toti membrii Asociației.

43.1. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

43.2. Asociatul care încalcă dispoziţiile alineatului anterior este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 44. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau cel puţin 1/2 din numărul membrilor cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţare scrisă.

Art. 45. Pentru ca şedinţa să fie statutară Adunarea Generală trebuie să reunească minimum jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Dacă acest număr minim de membri nu se înregistrează, preşedintele reface convocarea pentru altă dată, pentru când deciziile adoptate prin vot cu majoritate simplă vor fi valabile indiferent de numărul celor prezenţi.

Art. 46.  Adunarea Generală a membrilor este condusă conform art. 48.5 din prezentul Statut.

Art. 47. Deciziile care privesc modificarea componenţei membrilor Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori, a Statutului şi Actului Constitutiv necesită votul majorităţii membrilor fondatori ai Asociației dacă acestea nu şi-au depus cererea de retragere.

Art. 48. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) aprobă strategia şi obiectivele generale ale Asociației;

b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul anual şi al fiecărui proiect sau program desfăşurat.

c) alege şi revocă cenzorul sau comisia de cenzori;

d) alege şi revocă prin vot secret Consiliul Director;

e) dă împuterniciri speciale Consiliului Director pentru realizarea scopurilor Asociației;

f) rezolvă contestaţiile privind deciziile luate de către Consiliul Director;

g) aprobă înfiinţarea de filiale şi sucursale;

h) hotărăşte cuantumul cotizaţiei anuale;

i) stabileste si modifică insemnele Asociației;

j)  aprobă modificarea Actului Constitutiv, a Statutului Asociației;

k)  horatărăşte cu privire la acordarea calităţii de membru onorific și membru asociat activ;

l) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociației, stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

m) hotărăşte afilierea sau retragerea din cadrul altei asociaţii;

n) hotărăşte asupra tuturor problemelor interne şi de interes major al Asociației.

Art. 49. Alegerile pentru consiliul director şi pentru cenzor/comisia de cenzori au loc o dată la 4 ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot efectua la Adunarea Generală următoare.

Art. 50. Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli şi bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării adunării generale. Permanent, orice documente si situatii vor fi puse imediat la dispozitia membrilor fondatori activi și a membrilor asociați activi ai Asociației, fara restrictii si fara amanari.

Art. 51. Adunarea Generală este condusă de preşedintele asociaţiei sau, în lipsă, de vicepresedintele Asociației.

Art. 52. Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, persoana care con­duce Adunarea Generală este obligată să comunice dacă s-a realizat cvorumul prevăzut de statut, pre­cum şi – dacă se cere – lista nominală a celor absenţi.

Art. 53. Cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmeşte procesul-verbal cu modul de desfăşurare a ei, cu dezbaterile care au avut loc şi cu hotărârile adoptate.

53.1. Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri și hotărâri din procesul-verbal aflat la secretariatul Aso­ciaţiei în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data întrunirii Adunării Generale prin semnarea unui act adițional de luare la cunoștință.

Art. 54. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

54.1. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 55. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă, fiecare membru având dreptul la un singur vot, în caz de paritate preşedintele Asociației decide.

Art. 56. Adunarea Generală poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Director sau unui anumit membru prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă.

Secţiunea a 2-a

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 57. Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociației şi asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa, la propunerea Adunării Generale, pentru un mandat de 4 ani. Același Consiliu Director poate exercita mandate succesive de 4 ani, în baza hotărârii Adunării Generale.

Art. 58. Consiliul Director, organ al Asociației este responsabil de aplicarea hotărârilor luate de Adunarea Generală a membrilor cu drept de vot.

Art. 59. Consiliul Director este compus dintr-un numar impar de membri, minimum trei.

59.1. Consiliul Director este format din: preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar, aleşi pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală.

59.2. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generală.

59.3. În caz de necesitate se pot constitui şi alte funcţii în Consiliul Director cu aprobarea Adunării Generale prin majoritate simplă.

59.4. Consiliul director se întruneşte în fiecare lună, precum şi la solicitarea preşedintelui executiv.

59.5. Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 an prin vot secret cu majoritate simplă.

59.6. Preşedintele conduce Adunarea Generală, Consiliul Director şi reprezintă Asociația în relaţiile cu terţii.

59.7. Membrii Consiliului Director nu pot avea nici o afiliere politică.

59.8. Primul consiliu director pe o perioada de 4 ani este format din:

Presedinte: Leu Florin

Vicepresedinte: Vlasin Alin

Secretar: Furdui Laura

Art. 60.  În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, rapoarte de activitate, la cererea oricărui membru fondator activ sau membru asociat activ, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, calendarul de programe si spectacole, proiectele programelor asociaţiei etc.
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, prin preşedinte sau împuternicitul acestuia, în conditiile legii;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociației, întocmeşte R.O.I. al Asociației, stabileşte structura organizatorică şi atributele compartimentelor funcţionale;
 4. elaborează regulamentul intern;
 5. elaboreaza programul de activitate anuala;
 6. coordonează activitatea Asociației pentru realizarea scopului propus;
 7. propune nivelul cotizațiilor membrilor;
 8. pune fără întârziere, la dispoziția oricărui membru fondator activ și membru asociat activ, la cerere, orice situații și documente justificative;
 9. administrează bunurile mobile, imobile și fondurile bănesti ale Asociației;
 10. face propuneri pentru primirea si excluderea de membri;
 11. duce la indeplinire hotararile adunarii generale a Asociației;
 12. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației.
 13. gestionează activitatea Secretariatului Tehnic: angajează personalul, stabileşte atribuţiile Secretatiatului Tehnic, asigură buna desfăşurare a activităţii acestuia.
 14. propune delegaţii şi hotărăşte folosirea unor fonduri financiare pentru situaţii speciale, stabileste componenţa delegaţiilor.
 15. propune şi adoptă decizii privind activitatea membrilor pe baza evaluării activităţii individuale a acestora.
 16. convocă Adunarea Generală a membrilor Asociației.
 17. asigură punerea în executare a hotărârilor adunări generale şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
 18. propune schimbarea sediului şi poate împuternici persoana care poate încheia acte juridice în numele asociaţiei.
 19. angajează societate în relația cu persoanele fizice și juridice române sau străine si are competenta să aprobe, cu respectarea ordinii de drept și a prezentului statut, măsurile necesare pentru conducerea operativă a activității Asociației.

Art. 61. Consiliul Director se întrunește în sedinte ordinare lunare și în ședințe extraordinare de câte ori este nevoie. Ședințele sunt convocate de Președinte, Vicepreședinte sau Secretar cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării. Convocarea se face prin email, SMS sau telefon cu menționarea datei, orei, locului desfășurării și ordinea de zi.

Art. 62. În cadrul Consiliului Director, toţi membrii au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ.

Art. 63. Hotărârile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie în condiţiile prevăzute de art. 54.1.

Art. 64. Consiliul director poate împuternici persoane cu funcţii executive sau alte persoane competente să încheie unele acte juridice în numele sau pe seama asociaţiei sau să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală ori de consiliul director.

Art. 65. Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa majoritatii mem­brilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturile membrilor prezenti.

Art. 66. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art. 66.1. Membrul Consiliului Director care absentează în mod nejustificat la mai multe de 3 ședințe consecutiv sau care absentează, întemeiat sau neîntemeiat, la 6 ședinte pe o durată de 12 luni, este exclus de drept, urmând ca, în locul său, Consiliul Director să numească un alt membru ce va fi supus validării la următoarea Adunare Generală.

Art. 67. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Secţiunea a 3-a

CENZORUL FINANCIAR sau COMISIA DE CENZORI

Art. 68. Asociația se constituie iniţial având un cenzor financiar, care va asigura controlul financiar intern al asociaţiei.

Art. 69. Cenzorul financiar verifică gestiunea financiară a Asociației. Cheltuielile trebuie aprobate de Consiliul Director.

Art. 70. Cenzorul financiar poate apela la serviciile unei persone sau ale unei firme externe asociaţiei, cu atribuţii în acest sens, care să supervizeze rapoartele financiare ale acestuia.

Art. 71. Cenzorul financiar sau Comisia de Cenzori, verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației, întocmeşte rapoartele şi le prezintă Adunării Generale.

Art. 72. Cenzorul financiar poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

Art. 73. Cenzorul financiar nu face parte din Consiliul Director al Asociației şi nici un membru al Consiliului Director nu poate fi Cenzor financiar al Asociației.

Art. 74. Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a Asociației este asigurată de cenzorul financiar sau  de Comisia de Cenzori, aleşi de Adunarea Generală.

Art. 75. Comisia de Cenzori este compusă din trei membri, care au atribuţia de control a activităţii Asociației în conformitate cu prevederile  legale  şi ale Statutului. Din Comisia de Cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociației şi un expert contabil.

Art. 76. Rolul Comisiei de Cenzori este de verificare a îndeplinirii prevederilor prezentului statut conform legislaţiei în vigoare, a îndeplinirii prevederilor planului de activităţi, întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale.

Art. 77. Membrii Consiliului Director nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Art. 78. Comisia de Cenzori îşi va desfăşura activitatea în baza unui Regulament de Organizare si Funcţionare aprobat de Adunarea Generală.

Art. 79. În realizarea competenţei sale, cenzorul/comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte privind rezultatele acţiunilor întreprinse şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director;
 3. participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. elaborează regulamentul intern de funcţionare propriu;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul asociaţiei sau/şi stabilite de Adunarea Generală în domeniul controlului financiar.

Secţiunea  a 4-a

PREŞEDINTELE

Art. 80. Preşedintele va fi reprezentantul legal al Asociației, calitate pe care o poate delega integral sau parţial, unuia dintre vicepreşedinţi pentru anumite activităţi pe perioada derularii acestora.

80.1. Preşedintele este ales cu majoritatea absolută din totalul membrilor Asociației, pe o perioadă de 4 ani.

80.2. Mandatul preşedintelui executiv se reînnoieşte la fiecare 4 ani.

80.3. Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director

Art. 81. Preşedintele Asociației are următoarele atribuții:

  1. asigură conducerea Asociației între ședințele Consiliului Director
  2. reprezintă Asociația la nivel local, regional, naţional şi internaţional
  3. stabileşte sedinţele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Director,
  4. reprezintă Asociația în relaţiile cu terţii,
  5. coordonează Consiliul Director și compartimentele Asociației
  6. este responsabil de aplicarea hotărârilor Adunări Generale
  7. urmărește și sprijină realizarea programului anual al Asociației și a bugetului de venituri și cheltuieli
  8. are not decisiv în can de balotaj – când votul Consiliului Director sau cel al Adunării Generale este paritar
  9. facilitează participarea la reuniuni, simpozioane, colocvii, dineuri, conferințe ș.a.m.d. a căror problematică prezintă importanță pentru Asociație, atât pe plan național cât și internațional
  10. 10)semnează în numele Asociației orice contract și urmărește ca Asociația să-și îndeplinească obligațiile asumate

Art. 82. În lipsa preşedintelui, vicepreşedintele delegat execută atribuţiile acestuia.

Secţiunea a 5-a

VICEPREŞEDINTELE ȘI SECRETARUL ASOCIAȚIEI

Art. 83. Vicepreşedintele asigură conducerea operativă a Asociației și îndeplinește următoarele atribuții:

   1. reprezintă Asociația prin împuternicire
   2. preia atribuţiile Preşedintelui în lipsa acestuia
   3. întocmește organigrama, pe care o supune aprobării Consiliului Director
   4. primește, analizeaza și rezolvș reclamațiile cu privire la prestațiile salariaților din serviciile funcționale ale Asociației;
   5. autorizează plăți pentru Asociație, în limitele stabilite de Consiliul Director;
   6. îndeplinește orice activitate necesară bunei desfășurări a activitatii Asociației.

83.1. Vicepreşedintele este numit de preşedinte, la propunerea Adunării generale.

83.2. Vicepreşedinţii fac parte din Consiliul Director.

83.3. Vicepreşedintele cooperează cu preşedintele executiv pentru realizarea activităţii asociaţiei.

Art. 84. Secretarul executiv urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei.

84.1. Secretarul este numit de preşedinte, la propunerea Adunării Generale.

84.2. Secretarul are următoarele atribuţii:

   1. g)întocmeşte împreună cu Preşedintele şi Vicepreşedinţii tematica şedinţelor de Consiliului Director, ale şedinţelor Adunărilor Generale, pregăteşte şedintele şi asigură în timp util elaborarea materialelor de prezentare;
   2. h)înregistrează toată corespondenţa transmisă şi primită şi urmăreşte soluţionarea rapidă a acesteia
   3. îndeplinește orice activitate necesară bunei desfășurări a activitatii Asociației